Naar inhoud
Recent nieuws

Heb ik recht op een verwarmingstoelage?

stookolietoelage

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en in bulk, bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds


Over welke brandstof gaat het?
Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst ?

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering.
  Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk
  is aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste1.
  Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
  wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder
  kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto
  belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten
  laste1. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de
  onroerende goederen buiten de gezinswoning.

 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de
  wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art.
  1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  1Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto
  inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.330,00

Hoeveel bedraagt de toelage ?
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.
Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraagt u de toelage aan?
Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.
Het OCMW zal nagaan:

 • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
 •  of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
 • of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres waar u gewoonlijk verblijft;
 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen; uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

 • In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u behoort tot categorie 1:
  - uw identiteitskaart,
  - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien u behoort tot categorie 2:
  - uw identiteitskaart,
  - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien u behoort tot categorie 3:

- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar vindt u meer informatie ?
- bij het OCMW,
- op www.verwarmingsfonds.be ,
- op het gratis nummer 0800/90 929

Datum van het bericht: woensdag 01 januari 2020