Naar inhoud

gezinszorg

gezinszorg

Wij bieden tijdelijk hulp aan gezinnen, bejaarden en zorgbehoevenden. Afhankelijk van je hulpvraag en hulpbehoevendheid (fysisch, psychisch en/of sociaal) kan de hulp tijdelijk of voor een langere periode aangeboden worden.
Wij willen je zo optimaal en zo comfortabel mogelijk ondersteunen in je eigen vertrouwde omgeving, door je te helpen bij de gewone gezins-en huishoudelijke en verzorgende taken.

Wat doen wij voor u?

De verzorgende is mederwerk(st)er in het gezin of van de bejaarde. Door het werk draagt de verzorgende bij tot het instandhouden van een zo optimaal mogelijk gezinsleven. Bovendien is ze een ondersteuning voor de bejaarde zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan verblijven.
Haar taak is daarom te helpen of te vervangen bij het normaal huishoudelijk en verzorgend werk, voor zover het gezin of de bejaarde daar zelf niet meer voor kunnen instaan. Hieronder vindt u de taken die je kan verwachten van een verzorgende:

  • persoonsverzorgende taken, bvb. hulp bij lichaamsverzorging, haartooi, hulp bij eten en drinken , toezicht bij rusteloze zieken, enz.
  • begeleidende en sociale taken, bvb. begeleiden bij het doen van boodschappen, begeleiden naar de dokter, hulp bij administratie, enz.
  • huishoudelijke taken, bvb. bereiden van maaltijden, was en strijk, onderhoud van de bewoonde ruimte, enz.

De verzorgenden zijn door het OCMW verzekerd tegen arbeidsongevallen en materiële schade die zij in huis kunnen aanrichten.

Wat verwachten wij van u?
De verzorgende dient te kunnen beschikken over het juiste en nodige materiaal in goede staat en dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Indien de verzorgende dit wenst, dienen huis(dieren) in een afgescheiden ruimte te worden gezet. De verzorgende mag niet alleen in de woning achterblijven en/of een sleutel van de woning aannemen zonder medeweten van de dienst.
Wij verwachten van u een correcte en eerlijke houding.
Onze dienst staat borg voor eerlijk en betrouwbaar personeel dat gebonden is aan het beroepsgeheim.
Om alle misverstanden te vermijden mag de verzorgende geen fooien, geen geschenken, geen geld of ander goed aannemen - ook niet lenen - van een cliënt.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u als cliënt van ons hulpverleningsaanbod vindt. Mogelijk heeft u bedenkingen/ klachten bij bepaalde aspecten van onze hulp- en dienstverlening.
Wij vragen u dan in de eerste instantie rechtstreeks contact op te nemen met de dienstverantwoordelijke, Ria Bosmans.
Bedenkingen / klachten kunnen op verschillende manieren gemeld worden: schriftelijk, telefonisch, via een bureelbezoek, vraag tot huisbezoek.
Wij kunnen echter geen anonieme klachten aanvaarden.

Wij proberen voor elke opmerking of klacht samen met u naar een oplossing te zoeken.

Hoe verloopt uw aanvraag?
De dienstverantwoordelijke brengt vooraf een bezoek bij u thuis om de omvang van de hulp, de taakafspraken en de bijdrage met u te bespreken.

Er kan hulp gegeven worden tussen 7 uur en 20 uur, maar de normale werkuren zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Elke afwijking van dit normale uurpatroon moet een geldige reden hebben en moet goedgekeurd worden door de dienstverantwoordelijke. Bovendien moet elke onregelmatigheid ook gemeld worden aan de dienstverantwoordelijke.
De zorg wordt verleend op weekdagen tussen 8.30u en 17u. Een verzorgende kan ook buiten deze uren en in weekends hulp bieden maar voor elke afwijking van het normale patroon moet een geldige reden zijn. Deze afwijking moet voorafgaand goedgekeurd worden door de dienstverantwoordelijke.

De dagen en uren dat de verzorgende bij u hulp biedt, worden in samenspraak met u vastgelegd door de dienstverantwoordelijke.

Wanneer u om welke reden dan ook afwezig zal zijn, vragen wij u dit tijdig door te geven aan de dienst.
Als u de dienst niet verwittigt of de verzorgende doorstuurt, kunnen de gemaakte onkosten aangerekend worden.
Wanneer u met vakantie bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis wordt de hulp tijdelijk opgeschort. In de mate van het mogelijke kunnen wij vanuit de dienst uw vaste verzorgende opnieuw inschakelen bij uw terugkomst.

Tijdens verlof- en of ziekteperiodes van de verzorgenden wordt hulp geboden volgens mogelijkheden van de dienst.
De gegevens en documenten die u ons toevertrouwt, worden vertrouwelijk behandeld en bewaard.

Wat kost het?
De bijdrage wordt berekend aan de hand van richtlijnen vanuit het ministerie. Voor de concrete berekening van de uurbijdrage wordt rekening gehouden met de maandelijkse inkomsten, de gezinssamenstelling, de graad van hulpbehoevendheid, de duur en de intensiteit van de hulp- en dienstverlening.

De uurbijdrage wordt jaarlijks herzien.
Indien er zich in tussentijd een wijziging voordoet binnen de gezinssamenstelling of het inkomen, dient u de dienst hiervan op de hoogte te brengen. De bijdrage zal vervolgens herzien worden.

Hoe verloopt de betaling?
Om alles goed te kunnen opvolgen zal de verzorgende bij elke hulpverlening haar gepresteerde uren door u laten tekenen. Maandelijks krijgt u van ons een gedetailleerd factuur. U kan deze betalen met een overschrijving via uw bankinstelling of via een domiciliëringsopdracht.

Praktisch

thuisdiensten

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 93 14
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.