Naar inhoud

directeur Burgerzaken & Welzijn

De directeur van het OCMW is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW. Hij / zij staat aan het hoofd van het personeel van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Hij / zij rapporteert aan de voorzitter van het OCMW, aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

De directeur zorgt - in overleg met het managementteam - voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram
  • de personeelsformatie
  • de rechtspositieregeling van het personeel (RPR)
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
  • de beleidsnota van het budget
  • de verklarende nota van een budgetwijziging
  • de verklarende nota van een interne kredietaanpassing

De directeur woont de vergaderingen bij van de OCMW-raad en van het Vast Bureau. Hij/zij kan de vergaderingen van de bijzondere comités bijwonen. Verder adviseert de directeur de OCMW-raad, de voorzitter van de OCMW-raad en, in voorkomend geval, de ondervoorzitter en het Vast Bureau en de bijzondere comités op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij/zij herinnert aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij/zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling en het beheer van het archief.

Het hoofddoel van deze functie is het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de OCMW-dienstverlening m.b.t. de welvaarts- en welzijnsopdracht ten aanzien van alle burgers en cliënten.

Praktisch

directeur Burgerzaken & Welzijn

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 92 71
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.