Naar inhoud
Recent nieuws

Heb ik recht op een verwarmingstoelage?

verwarmingstoelage

Nu de winter begonnen is, komen de aanvragen voor een tussenkomst voor stookolie weer binnen. Graag zetten wij voor u alles nog eens op een rijtje.

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst ?

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoe vraagt u de toelage aan ?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

Het OCMW zal nagaan:

  • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
  • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
  • of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres waar u gewoonlijk verblijft;
  • of u voldoet aan de opgestelde inkomensgrenzen

Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Indien u behoort tot categorie 1:

 • uw identiteitskaart
 • klever van de mutualiteit

Indien u behoort tot categorie 2:

 • uw identiteitskaart
 • het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)

Indien u behoort tot categorie 3:

 • uw identiteitskaart
 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Waar vindt u meer informatie ?

 •  op het OCMW (016 63 40 03)
 • op de zitdagen van de sociale dienst (zie tabel zitdagen sociale dienst)
 • op www.verwarmingsfonds.be
 • op het gratis nummer 0800 90 929
 • Indien u niet in de mogelijkheid bent om langs te komen, geeft u ons gewoon een seintje en dan komt de maatschappelijk werker vrijblijvend op huisbezoek voor meer info.
Datum van het bericht: donderdag 01 januari 2015