Naar inhoud
Recent nieuws

Voorontwerp nieuwbouwproject site Zonnedries goedgekeurd

foto ARTE-STABO
Begin 2011 kocht het OCMW het terrein op de hoek van de Sint-Annastraat en de Zonnedrieslaan in Tielt. Dit terrein van 23a en 20ca grenst aan residentie Zonnedries. Hier heeft het OCMW reeds 23 serviceflats en een lokaal dienstencentrum. Deze aankoop betekent voor het OCMW een unieke gelegenheid om de bestaande dienstverlening uit te breiden en vooral te verbeteren.
Op 10 mei 2011 besliste de OCMW-raad om op het nieuw aangekochte terrein 8 bijkomende serviceflats, een conciërgewoning en een nieuw lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant en geïntegreerde grootkeuken in warme lijn, te bouwen. Sindsdien werd in dit project al een hele weg afgelegd.
2 verkavelingswijzigingen werden goedgekeurd en de financiering met technische ondersteuning is rond.
Het zorgstrategisch plan werd recent ontvankelijk verklaard evenals de aanvraag voorafgaande vergunning voor de bouw van het nieuw lokaal dienstencentrum. Beide zijn verplichte stappen om in aanmerking te komen voor de VIPA-subsidies. Het OCMW zal er alles voor aan doen om hiervoor in aanmerking te komen.
Het studiebureau AR-TE/STABO kwam als beste uit de architectuurwedstrijd en werd op de raad van 13 december 2011 aangeduid als ontwerper. Ter info, ook de nieuwbouw op de Glabbeeksesteenweg waarin het kinderdagverblijf Elfenhuisje, het regiohuis en het consultatiebureau Kind & Gezin gehuisvest zijn is van hun hand.
Na veel overleg werd een bouwconcept ontwikkeld van aaneengeschakelde langsvolumes met typerende zadeldakvormen, evenwijdig met de Sint-Annastraat en dus haaks op de Zonnedrieslaan.
De hoofdbebouwing langs de Sint-Annastraat huisvest op 2 identieke bouwlagen 8 assistentiewoningen, maximaal en laagdrempelig gericht op de buitenomgeving in zuidelijke richting en dus zicht op de pastorij. Daarnaast, richting bestaande residentie, komt de conciërgewoning in één bouwlaag met 2 slaapkamers.
Op de resterende bouwzone komt dan het nieuwe lokaal dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken. Een centrale ontmoetingsruimte annex sociaal restaurant vormt de ruggengraat in dit bouwblok. Functioneel hieraan gekoppeld komen aan de ene zijde de vormingslokalen en de burelen en aan de andere zijde de geïntegreerde grootkeuken.
De geplande grootkeuken moet toelaten om op termijn maximaal 500 warme maaltijden per dag te bereiden voor bedeling aan huis plus de maaltijden voor het sociaal restaurant.
Het sanitair is vanuit de nieuwbouw, via een doorsteek, bereikbaar en ingeplant binnen het te renoveren deel van het bestaande centrum. Dit centrum blijft volledig inzetbaar binnen de totaalinfrastructuur van het OCMW daar ter plaatse.
De omkleed- en sanitaire ruimtes voor het personeel van de grootkeuken bevinden zich op kelderniveau, samen met alle technische lokalen
Op de raad van 12 juni lag het voorontwerpplan ter goedgekeuring. De kostprijs van dit project wordt momenteel geraamd op 3 800 000 euro, btw en erelonen inbegrepen. De architect stelt dat de druk op de prijzen groot is en dat de concurrentie zeker zal spelen bij de aanbesteding van het bouwdossier. Wellicht is deze raming bijgevolg overschat. Het is alvast de betrachting om binnen deze financiële raming te blijven.

De volgende stap is de bouwaanvraag. Het OCMW hoopt de bouwvergunning tegen het najaar 2012 te bekomen. Het opzet is om het aanbestedingsdossier klaar te krijgen voor het einde van het jaar zodat in de loop van 2013 effectief kan gestart worden met de eigenlijke bouwwerken.

Redenen om deze plannen te verantwoorden zijn er meer dan genoeg.

  • Tielt-Winge zal de komende jaren sterk verouderen. Uit studies blijkt dat het zelfs één van de snelst verouderende gemeenten in Vlaams-Brabant is. Op goed 10 jaar tijd zullen er meer dan 1000 senioren bijkomen inclusief toenemende noden. Het OCMW kan natuurlijk onmogelijk alleen instaan voor die bijkomende behoeften, vandaar de afstemming van de dienstverlening met andere zorgverleners en het WZC Dommelhof vzw in het bijzonder.
  • De huidige grootkeuken, in het gemeenschapscentrum De Maere voldoet nog net aan de strenge eisen die gelden voor het bereiden van verse maaltijden voor senioren en is veel te klein om dagdagelijks 300 warme maaltijden te bereiden.
  • Bovendien is een erkend lokaal dienstencentrum, zoals LDC Zonnedries, verplicht elke dag een warme maaltijd aan te bieden aan wie er nood aan heeft. Aangezien dit ook perfect aansluit bij een conclusie uit het lokaal ouderenbehoeftenonderzoek was de link naar het sociaal restaurant niet meer dan logisch.
  • Bijkomend speelt de ‘commercialisering’ van de zorg volop mee. Niets doen zou dan ook betekenen dat senioren van Tielt-Winge in de toekomst naar de omliggende steden zouden moeten uitwijken om in een serviceflat te kunnen wonen. Een voorbeeld: In Tielt-Winge mogen 55 serviceflats gebouwd worden. Het OCMW heeft er hiervan 23 gerealiseerd, de andere 32 zijn toegewezen aan, meestal, private instellingen van buiten Tielt-Winge (hoofdzakelijk Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem).


Gelukkig wordt weldra het uitvoeringsbesluit rond de assistentiewoningen (is de nieuwe benaming van serviceflats in het woonzorgdecreet) goedgekeurd en zal men onze aanvraag als passend binnen de programmatie beschouwen.

Datum van het bericht: dinsdag 12 juni 2012