Naar inhoud

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De leden van de raad worden iedere 6 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen verkozen door de gemeenteraadsleden.
Het aantal leden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer; voor Tielt-Winge betekent dit 9 raadsleden. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad vergadert tenminste eens per maand. Deze vergaderingen gaan door in de raadzaal van het Sociaal Huis (2de verdieping), iedere tweede dinsdag van de maand om 19.00u stipt.

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.


De voorzitter van het OCMW wordt bij geheime stemming verkozen door de leden van de raad en leidt de activiteiten van het OCMW.

Dit houdt ondermeer de volgende taken in:

  • hij roept de raad en de bijzondere comités samen en stelt de agenda vast
  • hij zit de raad en de bijzondere comités voor
  • hij is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen
  • hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
  • hij ondertekent, samen met de secretaris, alle uitgaande stukken
  • hij zorgt voor het voorafgaand onderzoek van zaken die ter beslissing moeten worden voorgelegd;

 

De OCMW-voorzitter is tevens schepen van Sociale Zaken, Huisvesting, Tewerkstelling, Sociale Economie, Senioren, Kinderopvang, Gezin en Armoedebestrijding.
Verder is hij ook voorzitter van Hartje Hageland en het Sociaal Verhuurkantoor Hageland.


Praktisch

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11